• สำนักสำรวจวิศวกรรมและธรณีวิทยา

  • ..

Login Form

สำนักสำรวจด้านวิศวกรรม
และธรณีวิทยาวิสัยทัศน์องค์กร "เป็นองค์กรนำด้านการสำรวจแบบมืออาชีพ ของกรมชลประทาน" "The Leading Organization of the Royal Irrigation Deparment on Professional Surveys"

ปรัชญา 3S สสธ.

Service Mind จิตบริการ
Standard      งานมาตรฐาน
Success       เสร็จทันเวลา

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2561 นายประทีป ภักดีรอด ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เป็นประธาน การจัดงานเกษียณ “วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑” ร่วมด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักสำรวจฯ เข้าร่วมงาน โดยมีดร.ชาญชัย ศรีสุธรรม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ และนางสาวจันทร์จิรา สารสำเร็จ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ เป็นพิธีกรดำเนินรายการ 
โดยในปีนี้มีข้าราชการ และลูกจ้างประจำ เกษียณอายุราชการทั้งสิ้นจำนวน 16 ราย เป็นข้าราชการ 11 รายและลูกจ้างประจำ 5 ราย และมอบโล่เกียรติให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น จำนวน 3 ราย ในการนี้ผู้อำนวยการสำนักสำรวจฯ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีพ.ศ.2561 ทั้งนี้เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ที่ได้ปฏิบัติงาน ทำคุณประโยชน์และเสียสละรับใช้ราชการมาจนครบวาระของการปฏิบัติงาน ณ บ้านไร่ริเวอร์แคว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

DSCF5423DSCF5481

10 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายชยันต์ เมืองสง รักษาการในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา(ด้านควบคุมการก่อสร้าง) นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน ตรวจเยี่ยมและติดตามผลงานสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา โดยมีนายประทีป ภักดีรอด ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา/ผู้อำนวยการส่วน/หัวหน้าฝ่ายพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง บรรยายสรุปผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม และอุปกรณ์เกี่ยวกับการสำรวจด้านธรณีวิทยาณ อาคารวิชาการ ชั้น3 สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพ

อธช.ตรวจเยยม สสธ. ๑๘๐๔๑๐ 0015  อธช.ตรวจเยยม สสธ. ๑๘๐๔๑๐ 0044 

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ อธิบดีกรมชลประธาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการจัดทำแผนงานและงบประมาณ ด้านเตรียมความพร้อมงานศึกษา สำรวจ ออกแบบของกรมชลประทาน ครั้งที่1 ร่วมด้วย นายประทีป ภักดีรอด ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ผู้อำนวยการส่วน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น4 อาคาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน

23270276 903933256440681 8970747215575315727 o DSCF1946

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 03.00 น. นางอุไรวรรณ ขักขะโร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เข้าร่วมเป็นจิตอาสา อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง

28260  28255

รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(รอบ 6 เดือน) (สสธ 4162 ลว.07 มิ.ย. 62)

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานคณะกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (สสธ 4062 ลว.31 พ.ค. 2562)

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง จังหวัดเพชรบุรี (สสธ 1464 ลว.21 ก.พ. 2562)

คำสั่งคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่๑๑๗ ที่๑/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหนังสือที่ระลึกครบรอบ ๑๑๗ ปี กรมชลประทาน (สสธ 1099 ลว.06 ก.พ. 2562)

คำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน (สสธ 992 ลว.04 ก.พ. 2562)

แจ้งข้อมูลขออุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (สสธ 918 ลว.31 ม.ค. 2562)

แจ้งข้อมูลขออุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (สสธ 906 ลว.31 ม.ค. 2562)

แจ้งข้อมูลขออุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (สสธ 900 ลว.31 ม.ค. 2562)

แจ้งข้อมูลขออุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี พ.ศ.2561 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (สสธ 827 ลว.29 ม.ค. 2562)

ขอแจ้งรายชื่อคณะทำงานพิจารณารายละเอียดด้านเทคนิคและรายละเอียดด้านการออกแบบการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่ประตูระบายน้ำ และท้ายเขื่อนชลประทาน (สสธ 672 ลว.23 ม.ค. 2562)

พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ฉบับที่5)พ.ศ.2561 (สสธ 47 ลว.03 ม.ค. 2562)

ขอเชิญร่วมปฏิบัติจิตตภาวนา ปีพ.ศ.2562 (สสธ 9723 ลว.28 ธ.ค. 2561)

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ (สสธ 9707 ลว.28 ธ.ค. 2561)

ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (สสธ 9515 ลว.19 ธ.ค. 2561)

ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (สสธ 9514 ลว.19 ธ.ค. 2561)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (สสธ 2863 ลว.26 พ.ย. 2561)

รับสมัครบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ตำรงตำแหน่งนายช่างสำรวจอาวุโส และนายช่างโยธาอาวุโส (ฝบท.สธ. 290/2561  ลว. 14 พ.ย. 2561) 

-เอกสารแนบ 1

-เอกสารแนบ 2

คำสั่งกรมชลประทานที่ 138/2561 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 (สสธ 8348 ลว.7 พ.ย. 2561)

เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกำกับดูแลงานที่ปรึกษาด้านวิชาการ โครงการศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาโครงการชลประทานและการบริหารน้ำที่เหมาะสมกับประเทศไทย และส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP : Gross Domestic Product) สูงสุด (สสธ 8307 ลว.6 พ.ย. 2561)  

คำสั่งคณะกรรมการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ผู้อำนวยการโครงการ" (สสธ 8262 ลว.5 พ.ย. 2561) 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สสธ 8135 ลว.31 ต.ค. 2561) 

ค่าคะแนนการบันทึกข้อมูลในระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบบติดตาม Online กองแผนงาน) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สสธ 8106 ลว.30 ต.ค. 2561) 

ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ (สสธ 7877 ลว.17 ต.ค. 2561)

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองหน้าที่ความรับผิดชอบ ตำแหน่งในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา (สสธ 7846 ลว.16 ต.ค. 2561)

แนวทางการขับเคลื่อนคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ กรมชลประทาน (สสธ 7857 ลว.16 ต.ค. 2561)

แต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์ข้อมูลตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมชลประทาน (สสธ 7363 ลว.24 ก.ย. 2561)

ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน เรื่อง ขั้นตอนทางเดินเอกสารและการปฏิบัติงานตามระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (สสธ 5477 ลว.17 ก.ค. 2561)

อ่านเพิ่มเติม: หนังสือเวียน

หมวดหมู่รอง

survey01

นาย ประทีป  ภักดีรอด

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณี
ติดต่อ : 0-2243-6913
เบอร์ภายใน : 2586

116 ปี

116y

 

 

สรุปภารกิจและถอดบทเรียน

pig 01

สารCKO

CKO 62 02 5 01

ประชาสัมพันธ์นโยบาย

pr 01

 

pr 02

 

pr 03

 

pr 04

 

pr 05

อื่นๆ

map

how

dkdkdk

r thaiflood

wmsc

warasan

r fb

r tw

สถิติ

175611
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทุกวัน
77
81
1484
173376
3608
3130
175611

Your IP: 3.229.118.253
2020-02-28 20:15

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลิขสิทธิ์ © 2563 สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.