• สำนักสำรวจวิศวกรรมและธรณีวิทยา

  • ..

  คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข1430/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน (ลว.28 ก.ย. 61)

 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข1214/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยเขื่อน คณะทำงานวิชาการด้านความปลอดภัยเขื่อน และคณะทำงานตรวจและประเมินความปลอดภัยเขื่อน 

 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1094/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรกรมชลประทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1688/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและกำกับดูแลการจัดทำแผนงานและงบประมาณด้านเตรียมความพร้อมงานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ของกรมชลประทาน

 คำสั่งที่ ๓๕/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานย่อยการจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติงานของสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

 คำสั่งที่ ๓๔/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติงานของสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา (เบื้องต้น) 

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาเว็บไซต์ สสธ 2559

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานทีมงานจัดการความรู้ สสธ 2559

ขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน (งานดำเนินการเอง) (ที่ 1026/57 ลว.28/03/57)
ขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน (งานดำเนินการเอง) (ที่ 1025/57 ลว.28/03/57)
ขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน (งานดำเนินการเอง) (ที่ 1024/57 ลว.28/03/57)
ขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน (ดำเนินการเอง) (ที่ 916/57 ลว.21/03/57)

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน (งานดำเนินการเอง) (ที่ 909/57 ลว.20/03/57)

 

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน (ดำเนินการเอง) (ที่ 790/57 ลว.13/03/57)
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน (ดำเนินการเอง) (ที่ 770/57 ลว.12/03/57)
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน (งานดำเนินการเอง) (ที่ 745/57 ลว.12/03/57)
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน (งานดำเนินการเอง) (ที่ 736/57 ลว.11/03/57)
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน (งานดำเนินการเอง) (ที่ 734/57 ลว.11/03/57)
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน (ดำเนินการเอง) (ที่ 728/57 ลว.11/03/57)
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน (ดำเนินการเอง) (ที่ 723/57 ลว.11/03/57)
 

116 ปี

116y

 

 

สรุปภารกิจและถอดบทเรียน

pig 01

สารCKO

CKO 62 02 01

ประชาสัมพันธ์นโยบาย

pr 01

 

pr 02

 

pr 03

 

pr 04

 

pr 05

ลิขสิทธิ์ © 2562 สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.