• สำนักสำรวจวิศวกรรมและธรณีวิทยา

  • ..

- รายงานการเกิดแผ่นดินไหว วันที่ 27 พ.ค. 2560

- รายงานการเกิดแผ่นดินไหว วันที่ 24 พ.ค. 2560

- รายงานการเกิดแผ่นดินไหว วันที่ 6 พ.ค. 2560

- รายงานการเกิดแผ่นดินไหว วันที่ 2 พ.ค. 2560

- โครงข่ายสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวของกรมชลประทาน

 

map

เป้าหมายของสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวของกรมชลประทาน และหน่วยงานใน MOU 

หน่วยงานที่ทำข้อตกลงใน MOU ได้แก่ กรมชลประทาน      การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมอุตุนิยมวิทยา และกรมทรัพยากรธรณี โดยมีภาระกิจตามข้อตกลง ดังนี้

1.กรมชลประทาน มีสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวจำนวน 7 โครงข่าย สามารถตรวจวัดขนาดและค่าความเร่งของแผ่นดินไหว โดยกรมฯรับผิดชอบ วิเคราะห์ค่าความเร่งของพื้นดินที่มีผลกระทบต่อเขื่อนขนาดกลาง และขนาดใหญ่โดยรอบพื้นที่โครงข่ายรัศมี 150 กิโลเมตร

2.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  สามารถตรวจวัดขนาดและค่าความเร่งของแผ่นดินไหว โดยรับผิดชอบวิเคราะห์ค่าความเร่งของพื้นดินที่มีผลกระทบต่อเขื่อนของ กฟผ.โดยติดตั้งเครื่องวัดบริเวณเขื่อน 3 ตำแหน่ง ได้แก่ ฐานเขื่อนที่ไม่ใช่ชั้นดินถม กลางเขื่อน และบนฐานยันเขื่อน

3.กรมอุตุนิยมวิทยา  สามารถตรวจวัดขนาดและค่าความเร่งของแผ่นดินไหว โดยรับผิดชอบรายงานขนาดแผ่นดินไหว ที่เกิดขึ้นรายวัน และค่าความเร่งของพื้นดินที่มีผลกระทบต่อชุมชน สถานีตรวจวัดจะตั้งบริเวณชุมชนเป็นหลัก

4.กรมทรัพยากรธรณี  สามารถตรวจวัดขนาดและค่าความเร่งของแผ่นดินไหว โดยรับผิดชอบรายงานรอยเลื่อนมีพลังที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหว

 

โครงข่ายตรวจวัดแผ่นดินไหวของกรมชลประทาน 

1.โครงข่ายตรวจวัดแผ่นดินไหวของกรมชลประทาน ทั้ง 7 โครงข่ายครอบคลุมรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทยได้

  12 รอยเลื่อน(จากทั้งหมด 14 รอยเลื่อน) ดังนี้

   1.1 โครงข่ายเขื่อนแม่สรวย ติดตามรอยเลื่อนแม่จัน ,พะเยา และรอยเลื่อนแม่ทา

   1.2 โครงข่ายเขื่อนแก่งเสือเต้น ติดตามรอยเลื่อนแม่อิง ,ปัว และรอยเลื่อนเถิน (เครื่องวัดเสื่อมสภาพต้องปรับปรุง)

   1.3 โครงข่ายเขื่อนแควน้อยฯ ติดตามรอยเลื่อนอุตรดิตถ์   รอยเลื่อนเพชรบูรณ์(เครื่องวัดเสื่อมสภาพต้องปรับปรุง)

   1.4 โครงข่ายเขื่อนแม่วงก์ ติดตามรอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์

   1.5 โครงข่ายเขื่อนลำปาว ติดตามรอยเลื่อนท่าแขก (ปัจจุบันกรมทรัพย์ฯ ได้ยกเลิกให้เป็นรอยเลื่อนมีพลังแล้ว)

   1.6 โครงข่ายเขื่อนท่าแซะ ติดตามรอยเลื่อนระนอง รอยเลื่อนคลองมะรุ่ย(เครื่องวัดเสื่อมสภาพต้องปรับปรุง)

   1.7 โครงข่ายเขื่อนคลองลำรูใหญ่ ติดตามรอยเลื่อนระนอง รอยเลื่อนคลองมะลุ่ย

ทั้งนี้ สสธ.และ สบก. มีแผนที่จะทำการติดตั้งเครื่องวัดแผ่นดินไหวขึ้นอีก 1 สถานี คือ สถานีแม่สอดตอนบน อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งจะครอบคลุมรอยเลื่อนมีพลังทางด้านตะวันตกตอนบนของประเทศ คือ รอยเลื่อนแม่เมยและรอยเลื่อนแม่ฮ่องสอน เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถครอบคลุมรอยเลื่อนมีพลังครบทั้ง 14 รอยเลื่อน

2.เนื่องจากพื้นที่ประเทศไทยมีโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่สลับซับซ้อน แต่ละรอยเลื่อยจะประกอบด้วยรอยเลื่อนย่อยที่แบ่งพื้นที่ออกจากกัน เมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวสถานีตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ใกล้กันแต่ตั้งอยู่คนละพื้นที่ที่ถูกแบ่งโดยรอยเลื่อนย่อยจะไม่สามารถตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหวเหตุการณ์นั้นได้ เนื่องจากคลื่นแผ่นดินไหวถูกลดทอนแรงส่งและถูกสลายคลื่นลงโดยรอยเลื่อนย่อยที่กั้นอยู่ ต้องการติดตั้งสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวความจำเป็นต้องติดตั้งโดยใช้สภาพธรณีวิทยาโครงสร้างเป็นตัวควบคุม

3.บริเวณภาคอีสานส่วนใหญ่จะไม่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว เนื่องจากสภาพธรณีวิทยาโครงสร้างภาคอีสานรองรับด้วยหน่วยหินโบราณ (Ancient shield)  ขนาดใหญ่ ซึ่งปัจจุบันกรมทรัพยากรธรณีได้ประกาศยกเลิกรอยเลื่อนมีพลังในพื้นที่แล้ว

4.โครงข่ายเขื่อนแก่งเสือเต้น โครงข่ายเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และโครงข่ายเขื่อนท่าแซะ  ขอดำเนินการปรับปรุงใหม่เนื่องจากไม่สามารถพัฒนาเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต เพื่อเก็บข้อมูลแผ่นดินไหวมาวิเคราะห์แบบปัจจุบันได้ โดยให้ความสำคัญของอุปกรณ์ตรวจวัดค่าความเร่ง ที่สามารถรายงานผลกระทบ ได้โดยตรงต่อเขื่อน

 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "ทิศทางการปฏิบัติงานศึกษา สำรวจ ด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำหรับงานเตรียมความพร้อมทางวิศวกรรม เพื่อการงานวางโครงการ งานออกแบบรายละเอียดและงานเผชิญเหตุจากภัยทางน้ำ สำหรับปีงบประมาณ 2559" ณ อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

 

phoca thumb l 20160126 093311

 

 

อ่านเพิ่มเติม: โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

phoca thumb l 12694867 962985167104240 8884009391553474776 o

" ความสำเร็จ 2 รางวัล special prize และ The best of special prize"
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในชื่อผลงาน ได้แก่ "นวัตกรรมเครื่องมือสำรวจ ชลประทาน"

 

ได้แก่
1.นายเลิศชัย ศรีอนันต์
2.นายประทีป ภักดีรอด
3.นานมังกร สมัครเขตรการ
4.นายปรีชา เสาร์เขียว
5.นายธิษณะ เสรีคชหิรัญ
6.นางสมปอง วงษ์ชัย
7.นายคานธี ทองจุไร
และได้รับรางวัล
1. special prize ลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อการใช้งานในอนาคต ชนะเลิศของกลุ่ม เงินรางวัล 10,000บาท
2.2. The best of special prize ชนะเลิศทั้ง 4 กลุ่ม เงินรางวัล 30,000บาท (ซึ่งไม่แจกมา 5 ปีแล้ว)
จากผลงานทั้งหมดที่ผ่านการคัดเลือกให้จัดแสดง "วันนักประดิษฐ์"ประจำปี 2559 (Thailand Inventors' Day 2016) ผลงานทั้งหมดที่ผ่านการคัดเลือกให้จัดแสดง ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์. 2559 ทั้งหมดจำนวน 442 ผลงาน แบ่งเป็น 4 กลุ่มใหญ่
1.กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคมและคุณภาพชีวิต แบ่งเป็น 6 ด้าน
1.1 ด้านการแพทย์และสุขภาพ จำนวน 93 ผลงาน
1.2 ด้านความมั่นคง และเทคโนโลยีการทหาร
จำนวน 29 ผลงาน
1.3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวน 29 ผลงาน
1.4 ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ จำนวน 28 ผลงาน " นวัตกรรมเครื่องมือสำรวจ ชลประทาน"
Innovation of Irrigation surveying Instruments จัดแสดงอยู่ลำดับที่ 2
1.5 ด้านอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานและในครัวเรือน จำนวน 34 ผลงาน
1.6 ด้านศิลปะและการออกแบบ จำนวน 21 ผลงาน
2.กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม. จำนวน 138 ผลงาน
3.กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้. จำนวน 60 ผลงาน
4.กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อการใช้งานในอนาคต จำนวน 10 ผลงาน กรมชลประทานได้รับรางวัลกลุ่มที่ 4 และได้รับรางวัลของทั้งหมด 442 ผลงานระดับชาติ
1.กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคมและคุณภาพชีวิต แบ่งเป็น 6 ด้าน
1.1 ด้านการแพทย์และสุขภาพ จำนวน 93 ผลงาน
1.2 ด้านความมั่นคง และเทคโนโลยีการทหาร จำนวน 29 ผลงาน
1.3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 29 ผลงาน
1.4 ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ จำนวน 28 ผลงาน " นวัตกรรมเครื่องมือสำรวจ ชลประทาน" Innovation of Irrigation surveying Instruments
จัดแสดงอยู่ลำดับที่ 2
1.5 ด้านอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานและในครัวเรือน จำนวน 34 ผลงาน
1.6 ด้านศิลปะและการออกแบบ จำนวน 21 ผลงานผล

116 ปี

116y

 

 

สรุปภารกิจและถอดบทเรียน

pig 01

สารCKO

CKO 62 02 5 01

ประชาสัมพันธ์นโยบาย

pr 01

 

pr 02

 

pr 03

 

pr 04

 

pr 05

ลิขสิทธิ์ © 2563 สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.