• สำนักสำรวจวิศวกรรมและธรณีวิทยา

  • ..

- รายงานการเกิดแผ่นดินไหว วันที่ 27 พ.ค. 2560

- รายงานการเกิดแผ่นดินไหว วันที่ 24 พ.ค. 2560

- รายงานการเกิดแผ่นดินไหว วันที่ 6 พ.ค. 2560

- รายงานการเกิดแผ่นดินไหว วันที่ 2 พ.ค. 2560

- โครงข่ายสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวของกรมชลประทาน

 

map

เป้าหมายของสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวของกรมชลประทาน และหน่วยงานใน MOU 

หน่วยงานที่ทำข้อตกลงใน MOU ได้แก่ กรมชลประทาน      การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมอุตุนิยมวิทยา และกรมทรัพยากรธรณี โดยมีภาระกิจตามข้อตกลง ดังนี้

1.กรมชลประทาน มีสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวจำนวน 7 โครงข่าย สามารถตรวจวัดขนาดและค่าความเร่งของแผ่นดินไหว โดยกรมฯรับผิดชอบ วิเคราะห์ค่าความเร่งของพื้นดินที่มีผลกระทบต่อเขื่อนขนาดกลาง และขนาดใหญ่โดยรอบพื้นที่โครงข่ายรัศมี 150 กิโลเมตร

2.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  สามารถตรวจวัดขนาดและค่าความเร่งของแผ่นดินไหว โดยรับผิดชอบวิเคราะห์ค่าความเร่งของพื้นดินที่มีผลกระทบต่อเขื่อนของ กฟผ.โดยติดตั้งเครื่องวัดบริเวณเขื่อน 3 ตำแหน่ง ได้แก่ ฐานเขื่อนที่ไม่ใช่ชั้นดินถม กลางเขื่อน และบนฐานยันเขื่อน

3.กรมอุตุนิยมวิทยา  สามารถตรวจวัดขนาดและค่าความเร่งของแผ่นดินไหว โดยรับผิดชอบรายงานขนาดแผ่นดินไหว ที่เกิดขึ้นรายวัน และค่าความเร่งของพื้นดินที่มีผลกระทบต่อชุมชน สถานีตรวจวัดจะตั้งบริเวณชุมชนเป็นหลัก

4.กรมทรัพยากรธรณี  สามารถตรวจวัดขนาดและค่าความเร่งของแผ่นดินไหว โดยรับผิดชอบรายงานรอยเลื่อนมีพลังที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหว

 

โครงข่ายตรวจวัดแผ่นดินไหวของกรมชลประทาน 

1.โครงข่ายตรวจวัดแผ่นดินไหวของกรมชลประทาน ทั้ง 7 โครงข่ายครอบคลุมรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทยได้

  12 รอยเลื่อน(จากทั้งหมด 14 รอยเลื่อน) ดังนี้

   1.1 โครงข่ายเขื่อนแม่สรวย ติดตามรอยเลื่อนแม่จัน ,พะเยา และรอยเลื่อนแม่ทา

   1.2 โครงข่ายเขื่อนแก่งเสือเต้น ติดตามรอยเลื่อนแม่อิง ,ปัว และรอยเลื่อนเถิน (เครื่องวัดเสื่อมสภาพต้องปรับปรุง)

   1.3 โครงข่ายเขื่อนแควน้อยฯ ติดตามรอยเลื่อนอุตรดิตถ์   รอยเลื่อนเพชรบูรณ์(เครื่องวัดเสื่อมสภาพต้องปรับปรุง)

   1.4 โครงข่ายเขื่อนแม่วงก์ ติดตามรอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์

   1.5 โครงข่ายเขื่อนลำปาว ติดตามรอยเลื่อนท่าแขก (ปัจจุบันกรมทรัพย์ฯ ได้ยกเลิกให้เป็นรอยเลื่อนมีพลังแล้ว)

   1.6 โครงข่ายเขื่อนท่าแซะ ติดตามรอยเลื่อนระนอง รอยเลื่อนคลองมะรุ่ย(เครื่องวัดเสื่อมสภาพต้องปรับปรุง)

   1.7 โครงข่ายเขื่อนคลองลำรูใหญ่ ติดตามรอยเลื่อนระนอง รอยเลื่อนคลองมะลุ่ย

ทั้งนี้ สสธ.และ สบก. มีแผนที่จะทำการติดตั้งเครื่องวัดแผ่นดินไหวขึ้นอีก 1 สถานี คือ สถานีแม่สอดตอนบน อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งจะครอบคลุมรอยเลื่อนมีพลังทางด้านตะวันตกตอนบนของประเทศ คือ รอยเลื่อนแม่เมยและรอยเลื่อนแม่ฮ่องสอน เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถครอบคลุมรอยเลื่อนมีพลังครบทั้ง 14 รอยเลื่อน

2.เนื่องจากพื้นที่ประเทศไทยมีโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่สลับซับซ้อน แต่ละรอยเลื่อยจะประกอบด้วยรอยเลื่อนย่อยที่แบ่งพื้นที่ออกจากกัน เมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวสถานีตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ใกล้กันแต่ตั้งอยู่คนละพื้นที่ที่ถูกแบ่งโดยรอยเลื่อนย่อยจะไม่สามารถตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหวเหตุการณ์นั้นได้ เนื่องจากคลื่นแผ่นดินไหวถูกลดทอนแรงส่งและถูกสลายคลื่นลงโดยรอยเลื่อนย่อยที่กั้นอยู่ ต้องการติดตั้งสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวความจำเป็นต้องติดตั้งโดยใช้สภาพธรณีวิทยาโครงสร้างเป็นตัวควบคุม

3.บริเวณภาคอีสานส่วนใหญ่จะไม่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว เนื่องจากสภาพธรณีวิทยาโครงสร้างภาคอีสานรองรับด้วยหน่วยหินโบราณ (Ancient shield)  ขนาดใหญ่ ซึ่งปัจจุบันกรมทรัพยากรธรณีได้ประกาศยกเลิกรอยเลื่อนมีพลังในพื้นที่แล้ว

4.โครงข่ายเขื่อนแก่งเสือเต้น โครงข่ายเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และโครงข่ายเขื่อนท่าแซะ  ขอดำเนินการปรับปรุงใหม่เนื่องจากไม่สามารถพัฒนาเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต เพื่อเก็บข้อมูลแผ่นดินไหวมาวิเคราะห์แบบปัจจุบันได้ โดยให้ความสำคัญของอุปกรณ์ตรวจวัดค่าความเร่ง ที่สามารถรายงานผลกระทบ ได้โดยตรงต่อเขื่อน

 

116 ปี

116y

 

 

สรุปภารกิจและถอดบทเรียน

pig 01

สารCKO

CKO 62 02 01

ประชาสัมพันธ์นโยบาย

pr 01

 

pr 02

 

pr 03

 

pr 04

 

pr 05

ลิขสิทธิ์ © 2562 สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.