• สำนักสำรวจวิศวกรรมและธรณีวิทยา

  • ..

 

  

 

นายประทีป ภักดีรอด

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

โทรศัพท์ : 0-2243-6913

เบอร์ภายใน : 2586

โทรสาร :02-243-6913

มือถือ : 089-500-6490

Email : ppradeerod@gmail.com

   
    190461

 

นายทัตเทพ เยาวพัฒน์
ตำแหน่ง : ผชช.ด้านวิศวกรรมโยธา(ด้านปฐพีกลศาสตร์)

โทรศัพท์ : 0-2669-3564
มือถือ : 082-641-2999

 

 

 

นายประสิทธิ์ พันธ์บุญเกิด
ตำแหน่ง : ผชช.ด้านวิศวกรรมสำรวจ(ด้านสำรวจ)
โทรศัพท์ : 0-2243-6905
มือถือ : 081-622-6720

 

 

 

นายนฤชา แสงทอง
ตำแหน่ง : ผชช.ด้านที่ปรึกษาวิศวกรรมธรณี(ให้คำปรึกษา)
โทรศัพท์ : 0-2241-3340
มือถือ : 081-692-3531

      Exp 1

 

นายสว่าง จอมวุฒิ
ตำแหน่ง : ผชช.ด้านสำรวจทำแผนที่ภาพถ่าย

โทรศัพท์ : 0-2667-0979
มือถือ : 090-993-4012

  

 

นางอุไรวรรณ ขักขะโร
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ : 0-2241-5053

มือถือ : 081-253-1474

   IMG 5565

 

นายชวลิต ธรรมรัตนะศิริ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม
โทรศัพท์ : 0-2241-5135

มือถือ : 087-078-0775

  221061

 

นายสมยศ แก้วโมรา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน
โทรศัพท์ : 0-2669-5022

มือถือ : 089-831-9697

   IMG 5568 1

 

นางจันทรา งาเนียม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0-2667-0977

มือถือ : 085-482-1935 

 

นายสาธร บุญเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการส่วนสำรวจกันเขตและประสานงานรังวัด
โทรศัพท์ : 0-2243-6905

มือถือ : 089-870-1968

 

นายนพดล ภูมิวิเศษ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการส่วนธรณีวิทยา
โทรศัพท์ : 0-2669-3571
มือถือ : 081-658-5752

ผปก

 

นายกัมปนาถ ขวัญศิริกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมธรณี
โทรศัพท์ : 0-2243-6961

มือถือ : 089-633-4583

 

นายวรวุฒิ อุตสาหพานิช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการส่วนปฐพีกลศาสตร์
โทรศัพท์ : 0-2669-3564

มือถือ : 081-758-0893

116 ปี

116y

 

 

สรุปภารกิจและถอดบทเรียน

pig 01

สารCKO

CKO 62 02 5 01

ประชาสัมพันธ์นโยบาย

pr 01

 

pr 02

 

pr 03

 

pr 04

 

pr 05

ลิขสิทธิ์ © 2563 สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.