• สำนักสำรวจวิศวกรรมและธรณีวิทยา

  • ..

 

 

ปรัชญา 3S สสธ.

Service mind  จิตบริการ

Standard งานมาตรฐาน

Success เสร็จทันเวลา

 

วิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์กร

กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการภายในปี 2579

 

พันธกิจ (Misson) ขององค์กร 

            1) เป็นหน่วยงานหลักด้านการสำรวจการทำแผนที่ งานสำรวจด้านปฐพีกลศาสตร์

            2) ประยุกต์เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเหมาะสมด้านการสำรวจการทำแผนที่ปฐพีกลศาสตร์ และธรณีวิทยา

            3) สร้างเสริมให้ทุกหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการพัฒนา และบริหารจัดการข้อมูลอย่างบูรณาการ

 

สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา มีอำนาจหน้าที่

            1) สำรวจวางโครงข่ายหมุดหลักฐานทั้งทางราบและทางดิ่ง เพื่อใช้เป็นค่าอ้างอิงของงานสำรวจทุกประเภท

            2) สำรวจแผนที่ทางภาคพื้นดิน และแผนที่จากภาพถ่าย เพื่อใช้ในกิจกรรมการชลประทาน

            3) สำรวจกันเขต เพื่อการบำรุงรักษาและประสานงานรังวัดที่ดิน และออกหนังสือสำคัญ สำหรับที่หลวง

            4) ศึกษาความเหมาะสมของสภาพฐานรากทางด้านธรณีวิทยา และทางด้านปฐพีกลศาสตร์ ตลอดจนศึกษาหาวิธีปรับปรุง

            5) สำรวจหาแหล่งวัสดุก่อสร้างที่เหมาะสม

            6) ศึกษาสภาพน้ำใต้ดิน และน้ำบาดาลเพื่อการชลประทาน ตลอดจนออกแบบและก่อสร้างบ่อบาดาล 

 

116 ปี

116y

 

 

สรุปภารกิจและถอดบทเรียน

pig 01

สารCKO

CKO 62 02 5 01

ประชาสัมพันธ์นโยบาย

pr 01

 

pr 02

 

pr 03

 

pr 04

 

pr 05

ลิขสิทธิ์ © 2563 สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.