• สำนักสำรวจวิศวกรรมและธรณีวิทยา

  • ..

ยุทธศาสตร์ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙

๑.   วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรนำด้านการสำรวจแบบมืออาชีพ ของกรมชลประทาน

“The Leading Organization of the Royal Irrigation Department on Professional Surveys”

๒.   พันธกิจ

.   เป็นหน่วยงานหลักด้านการสำรวจการทำแผนที่งานสำรวจด้านปฐพีกลศาสตร์และธรณีวิทยาเพื่อสนับสนุนกิจกรรมชลประทาน

.   ประยุกต์เทคโนโลยีให้ทันสมัยและเหมาะสม  ด้านการสำรวจ  การทำแผนที่  งานสำรวจด้านปฐพีกลศาสตร์และธรณีวิทยา

.   สร้างเสริมให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรและบุคลากร

.   การจัดการและบริการข้อมูลอย่างบูรณาการ

๓.   ประเด็นยุทธศาสตร์        

.   การพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

.   การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

.   การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจ

๔.   ค่านิยมองค์กร

      W A T E R for all   น้ำเพื่อสรรพสิ่ง

Work hard                      ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน

Accountability                 มีความรับผิดชอบ

Teamwork                     เรียนรู้และทำงานร่วมกัน

Ethics                           มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

Relationship                    มีความผูกพันและสามัคคี

๕.   แผนที่ยุทธศาสตร์

      แผนที่ยุทธศาสตร์ แบ่งออกเป็น ๔ มิติ ดังนี้

  1. ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจมี ๓ เป้าประสงค์

สสธ-๑        การสำรวจและผลิตแผนที่อย่างมีมาตรฐาน ทันเวลา

สสธ-๒        การสำรวจข้อมูลทางด้านธรณีวิทยาและปฐพีกลศาสตร์ให้เป็นไปตามแผนงาน

สสธ-๓        การปักหลักเขตชลประทานได้ตามกำหนดเวลา

  1. ด้านคุณภาพการให้บริการมี ๑ เป้าประสงค์

สสธ-๔        ผู้รับบริการภายในกรมฯ มีความพึงพอใจ

  1. ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการมี ๑ เป้าประสงค์

สสธ-๕        มีผลการศึกษา  วิจัยและการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

  1. ด้านการพัฒนาองค์กรมี ๔ เป้าประสงค์

สสธ-        ระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพ

สสธ-        บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญกำลังใจในการทำงาน

สสธ-        องค์กรมีการจัดการความรู้

สสธ-๙        มีระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

 

Doc2 001

116 ปี

116y

 

 

สรุปภารกิจและถอดบทเรียน

pig 01

สารCKO

CKO 62 02 5 01

ประชาสัมพันธ์นโยบาย

pr 01

 

pr 02

 

pr 03

 

pr 04

 

pr 05

ลิขสิทธิ์ © 2563 สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.