• สำนักสำรวจวิศวกรรมและธรณีวิทยา

  • ..

สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

(Office of Engineering Topographical and Geotechnical Survey)

ชั้น 3 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบ VPN (Voice Over IP) : 3141, 3142

 

อักษรย่อ

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล ภายใน สายตรง / โทรสาร บ้านพัก / มือถือ 
ผส.สธ.

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

นายประทีป ภักดีรอด ppakdeerod@gmail.com

2586 โทร./โทรสาร 0-2243-6913 08-9500-6490 
ผชช.สร.

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสำรวจ (ด้านสำรวจ)

นายประสิทธิ์ พันธ์บุญเกิด rasith@hotmail.com 

2297

 โทร./โทรสาร 0-2243-6905 08-1622-6720 
ผชช.วธ.

ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาวิศวกรรมธรณี (ให้คำปรึกษา)

นายนฤชา  แสงทอง

2370 โทร./โทรสาร 0-2241-3340 08-1692-3531
ผชช.ผภ.

ผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจและทำแผนที่ภาพถ่าย

นายสว่าง  จอมวุฒิ

2979

0-2667-0979

โทรสาร 0-2669-3586

09-0993-4021
ผชช.ปฐ.

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านปฐพีกลศาสตร์)

 -ว่าง-

2544

โทร./โทรสาร 0-2669-3564

 
ฝบท.สธ.

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางอุไรวรรณ  ขักขะโร

2536

0-2241-5053

โทร./โทรสาร 0-2243-6927

08-1253-1474
ธก.สธ.

หัวหน้างานธุรการ

 

2371

2522

โทร./โทรสาร 0-2243-6927  
บส.สธ.

หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ

 

2599

2948

 โทร./โทรสาร 0-2667-0948  
งบ.สธ.

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

2221 0-2669-2462
พด.สธ.

หัวหน้างานพัสดุ

นางรัชนี  ขุนทิพย์

2593 โทรสาร 0-2243-1571 08-6069-1618
ผวศ.สธ.

ผู้อำนวจการส่วนวิศวกรรม

นายชวลิต ธรรมรัตนะศิริ

2394 0-2241-5135 08-7078-0775
วศ.สธ.

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

นายอนุรักษ์  มุกสิกสวัสดิ์

2604 0-2241-3020 08-1913-1348
วต.สธ.

หัวหน้าฝ่ายวิชาการและตรวจสอบด้านวิศวกรรม

นายสุพัฒน์  อัครภูศักดิ์

2695 0-2241-7565 08-5833-9060
วม.1 สธ.

หัวหน้าฝ่ายสำรวจวางหมุดหลักฐานที่ 1

นายสุพัฒน์ อัครภูศักดิ์

2695 0-2241-7565 08-5833-9060
วม.2 สธ.

หัวหน้าฝ่ายสำรวจวางหมุดหลักฐานที่ 2

นายขจร  ใบพลูทอง

2394 0-2241-5135

08-7057-8813

08-1934-5392

ผสพ.สธ.

ผู้อำนวยการส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน

นายมังกร  สมัครเขตรการ  mungkorn2459@gmail.com

2251 0-2669-5022 08-1533-0069
วก.สธ.

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

นายปรีชา เสาร์เขียว preechasurvey@gmail.com

2721 0-2669-5022 08-4185-9479
ผด.1 สธ.

หัวหน้าฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 1

นายประยูร  สายศรีโกศล

 

0-5324-1098

โทร./โทรสาร 0-5330-0023

08-9264-0225
ผด.2 สธ.

หัวหน้าฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 2

นายโกเมศ  คงแก้ว

  โทร./โทรสาร 0-5422-3049  
ผด.3 สธ.

หัวหน้าฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 3

นายอดุลย์  ตุ้มกุล

  0-5598-3585 08-1951-2435
ผด.4 สธ.

หัวหน้าฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 4

นายโพธิ์ทอง ศรีวงษา pss.180106@gmail.com

  0-5584-1608 09-3130-9048 
ผด.5 สธ.

หัวหน้าฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 5

นายประสิทธิ์  แดงสกุล surveyud5-rid@hotmail.com

  0-4212-1143 

09-1868-7333

08-5833-9060

ผด.6 สธ.

หัวหน้าฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 6

นายสมชาย  อินทร์เหยี่ยว chai21122505@hotmail.com

  0-4332-7371  08-6007-0950
ผด.7 สธ.

หัวหน้าฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 7

นายสุรพงษ์  เลิศรัตนศาสตร์ kitiya.daengsai@gmail.com

  0-4524-1795 08-1701-5869
ผด.8 สธ.

หัวหน้าฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 8

นายวัลลภ จำนงค์พล survey8-rid8@hotmail.com

  0-4435-4148 08-1879-8539
ผด.9 สธ.

หัวหน้าฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 9

นายสมยศ  แก้วโมรา survey9chonbure@gmail.com

  0-3834-1172 08-9831-9697
ผด.10 สธ.

หัวหน้าฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 10

นายเกริกกุล  ศรีนาค sr.pt1.10@gmail.com

  0-3648-6893 08-0247-9573
ผด.11 สธ.

หัวหน้าฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 11

นายสมเดช  สุขสวัสดิ์ surveys_rid11@hotmail.com

  0-2583-8332 08-1666-0197
ผด.12 สธ.

หัวหน้าฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 12

นายเสวก  พุทธ์แก้ว groundsurvey12@gmail.com

  0-5640-5209 08-7166-2406
ผด.13 สธ.

หัวหน้าฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 13

นายบรรจง ภู่แก้ว   

  0-3461-2059  
ผด.14 สธ.

หัวหน้าฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 14

นายประทุม  แต้มแก้ว survey.survey.rid.14@gmail.com

  0-3262-3566  08-3994-3213
ผด.15 สธ.

หัวหน้าฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 15

นายวิรัตน์  รองพินิจ surland152559@gmail.com

  0-7537-0651 09-1038-2996
ผด.16 สธ.

หัวหน้าฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 16

นายสิทธิ์  ศรีริภาพ survey16_1234@hotmail.com

  0-7439-0107 08-1918-0443
ผด.17 สธ.

หัวหน้าฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 17

นายไชยรัตน์ ทองสันตติ์

    08-1893-8160
ผทภ.สธ.

ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

นางจันทรา งาเนียม jantran911@gmail.com

2977

0-2667-0977

โทรสาร 0-2669-3586

08-5482-1935
วพ.สธ.

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

 นางจันทร์ฉาย ดอกเต็งกลาง

 2677   08-1775-7526 
ผภ.1 สธ.

หัวหน้าฝ่ายสำรวจทำแผนที่จากภาพถ่ายที่ 1

  

2974

0-2667-0974

โทรสาร 0-2669-3586

 0-2584-1208
ผภ.2 สธ.

หัวหน้าฝ่ายสำรวจทำแผนที่จากภาพถ่ายที่ 2

2602

0-2241-5063

โทรสาร 0-2241-5063

0-2584-1208

ผภ.3 สธ.

หัวหน้าฝ่ายสำรวจทำแผนที่จากภาพถ่ายที่ 3

นางเบญจวรรณ เกียรติพานิช

2569

0-2667-0975

โทรสาร 0-2669-3586

 08-6527-5722

 

อักษรย่อ

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล ภายใน สายตรง / โทรสาร บ้านพัก / มือถือ 
ผภ. 4 สธ.

ห้วหน้าฝ่ายสำรวจทำแผนที่จากภาพถ่ายที่ 4 

นายประสงค์ เกียรติพานิช

2975 

0-2667-0975

โทรสาร 0-2669-3586 

08-9492-8232 
ผสร.สธ.

ผู้อำนวยการส่วนสำรวจกันเขตและประสานงานรังวัด

นายสาธร บุญเจริญ sathorn2502@gmail.com

2711 

0-2243-6905

0-2669-1298

โทรสาร 0-2243-6905

08-9870-1968 
วว.สธ.

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

นางสมศรี สุดสายบัว Somsri_sud@mail.rid.go.th

2256

0-2669-1298

โทรสาร 0-2669-1298

08-6983-3719
ปร.สธ.

ห้วหน้าฝ่ายประสานงานรังวัดที่ดิน

นายวริฐ์ ทองจุไร Varis.thong07@gmail.com

2600

0-2669-4156

โทรสาร 0-2669-4156

08-6567-8390
วป.รว.

ห้วหน้างานวางแผนและประเมินผล

นางสุวณีย์ สนกนก

2598

0-2669-1298

โทรสาร 0-2669-1298

08-4122-9656
ตส.รว.

ห้วหน้างานตรวจสอบข้อมูลและแผนที่

นางสาวรุ่งฤดี หนูรักษ์

2403

0-2669-1298

โทรสาร 0-2669-1298 

08-9780-5421 
ปส.รว.

ห้วหน้างานประสานรังวัดที่ดิน

นายเอกพล บุญไพโรจน์ 

2600 

0-2669-4156

โทรสาร 0-2669-4156 

08-1735-7590 
งป.รว.

ห้วหน้างานแผนงานรังวัดที่ดินฝ่ายประสานงานรังวัดที่ดิน

นายวินัย บุญญาอรุณเนตร 

2600 

0-2669-4156 

08-7908-2178 
สก.1สธ. 

หัวหน้าฝ่ายสำรวจกันเขตที่ 1 

นายสานิตย์ ศรีเนตร

0-5324-1701 

โทรสาร 0-5324-1701

08-1670-9964
 สร.รว.1

หัวหน้างานสำรวจกันเขต 1 ฝ่ายสำรวจกันเขตที่ 1

นายสมชาติ มากเพ็ง 

0-5324-1701

โทรสาร 0-5324-1701

 08-9909-7640
 สร.รว.2

หัวหน้างานสำรวจกันเขต 2 ฝ่ายสำรวจกันเขตที่ 1

นายสุรพล ปัทมะสุวรรณ์

 0-5421-7197

โทรสาร 0-5421-7197

 09-6307-4830
สร.รว.3

หัวหน้างานสำรวจกันเขต 3 ฝ่ายสำรวจกันเขตที่ 1

นายโสภี ภูไฟรัชพงษ์

 0-5533-3024

โทรสาร 0-5533-3024

 08-9272-5099
สร.รว.4

หัวหน้างานสำรวจกันเขต 4 ฝ่ายสำรวจกันเขตที่ 1

นายประเสริฐ แสนหลี

 0-5571-0250

โทรสาร 0-5571-0250

08-9852-2659 
 สก.2สธ.

หัวหน้าฝ่ายสำรวจกันเขตที่ 2 

นายกิตติพันธ์ พีรธนธรณ์ gittipan.p@gmail.com

0-4332-7318

โทรสาร 0-4332-7318 

08-4185-9479
 สร.รว.5

หัวหน้างานสำรวจกันเขต 5 ฝ่ายสำรวจกันเขตที่ 2

นายสมเกียรติ เล้งวิลาศ 

0-4212-1233

โทรสาร 0-4212-1233 

08-1878-1319 
สร.รว.6 

หัวหน้างานสำรวจกันเขต 6 ฝ่ายสำรวจกันเขตที่ 2 

นายสายชล สันติสุขธรรม 

 0-4332-7318

โทรสาร 0-4332-7318

09-5535-8935 
สร.รว.7 

หัวหน้างานสำรวจกันเขต 7 ฝ่ายสำรวจกันเขตที่ 2

นายเรวัตร ปุรินัย 

 0-4524-1795

โทรสาร 0-4524-1795

 08-1876-8387
สร.รว.8 

หัวหน้างานสำรวจกันเขต 8 ฝ่ายสำรวจกันเขตที่ 2

นายสาโรช พรหมมา

 0-4435-4454

โทรสาร 0-4435-4454

 08-1785-6845
 สก.3สธ.

หัวหน้าฝ่ายสำรวจกันเขตที่ 3 

นายธรกร บุญธนาโรจน์

0-3834-2503

โทรสาร 0-3834-2503 

08-7749-1144 
สร.รว.9 

หัวหน้างานสำรวจกันเขต 9 ฝ่ายสำรวจกันเขตที่ 3  

นายกรณ์ แจ่มหม้อ kornsvrid@gmail.com

 0-3834-2503

โทรสาร 0-3834-2503

 08-1780-7596
 สร.รว.10

หัวหน้างานสำรวจกันเขต 10 ฝ่ายสำรวจกันเขตที่ 3 

นายศักดิ์ชัย สีมา

 0-3648-6875

โทรสาร 0-3648-6893

 08-1780-4008
 สร.รว.11

หัวหน้างานสำรวจกันเขต 11 ฝ่ายสำรวจกันเขตที่ 3

นายนิรันดร์ แสงใน

 0-2962-5710

โทรสาร 0-2962-5710

 08-1367-0786
 สร.รว.12

หัวหน้างานสำรวจกันเขต 12 ฝ่ายสำรวจกันเขตที่ 3

นายบุญสืบ คำวงศ์

 0-5640-5263

โทรสาร 0-5640-5263

 08-1953-6584
 สก.4สธ.

หัวหน้าฝ่ายสำรวจกันเขตที่ 4

นายเสริมศักดิ์ ใจสมุทร

 0-7439-0125

โทรสาร 0-7439-0125

 08-9597-6252
 สร.รว.13

หัวหน้างานสำรวจกันเขต 13 ฝ่ายสำรวจกันเขตที่ 4

นายสมพงศ์ ศรัณยุตานนท์

 0-3461-2273

โทรสาร 0-3461-2273

 08-6694-6456
 สร.รว.14

หัวหน้างานสำรวจกันเขต 14 ฝ่ายสำรวจกันเขตที่ 4

นายบรรหาร ไข่หุน

 0-3262-2959

โทรสาร 0-3262-2959

08-4394-1530 
สร.รว.15

หัวหน้างานสำรวจกันเขต 15 ฝ่ายสำรวจกันเขตที่ 4

นายธรรมวุฒิ ดิสระ

 0-7544-3042

โทรสาร 0-7544-3042

 08-3592-0678
สร.รว.16

หัวหน้างานสำรวจกันเขต 16 ฝ่ายสำรวจกันเขตที่ 4

นายบรรเทา ดีมีศรี

 0-7439-0125

โทรสาร 0-7439-0125

08-9195-7864 
สร.รว.17

หัวหน้างานสำรวจกันเขต 17 ฝ่ายสำรวจกันเขตที่ 4

นายณัฐนันท์ ราชประสงค์

 0-7354-2050

โทรสาร 0-7354-2050

08-2269-0602
 ผธว.สธ.

ผู้อำนวยการส่วนธรณีวิทยา

นายนพดล  ภูมิวิเศษ  npoomvises@gmail.com

2684  โทร./โทรสาร 0-2241-7558

08-1658-5752

วม.สธ.

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

นางสาวอสิตา  ชัยศิริ  aor_16@hotmail.co.th

2551   08-1240-0155
ธฟ.สธ.

หัวหน้ากลุ่มงานธรณีฟิสิกส์

นางสาวอัญชลี คงสุข noinarid@gmail.com

2553  08-1692-3530
ธณ.1สธ.

หัวหน้าฝ่ายธรณีวิทยาที่ 1

นายธีรวัตร ศรีวิเศษ  dheewatara@yahoo.com

2551   โทร./โทรสาร 0-22439-7874

08-6042-4411

08-1254-0777

ธณ.2สธ.

หัวหน้าฝ่ายธรณีวิทยาที่ 2

นายพิณญาณ์  หลาวทอง  pinyalaowthong@gmail.com

2551  โทร./โทรสาร 0-2243-7874 

 08-1888-4716

ธณ.3สธ.

หัวหน้าฝ่ายธรณีวิทยาที่ 3

นายนิพงษ์  วัจนะภูมิ  nipong_10@hotmail.com

2551   โทร./โทรสาร 0-2243-7874 08-1849-7945 
ธณ.4สธ.

หัวหน้าฝ่ายธรณีวิทยาที่ 4

นายธวัชชัย  บรรเทา

2551   โทร./โทรสาร 0-2243-7874
ผวธ.สธ. 

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมธรณี

นายปกรณ์  เพชรบูรณิน  pk195070@gmail.com 

 2513  0-2243-6961

0-2584-4490 

08-1486-7189

วธ.1สธ. 

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมธรณีที่ 1

นายกัมปนาท  ขวัญศิริกุล  kwansirikul@yahoo.com

2513   โทร./โทรสาร 0-2243-6961

08-9633-4583

วธ.2สธ.

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมธรณีที่ 2

นางสาวรุจรินทร์  ธุรารัตน์   rujjarin@gmail.com

2513   0-2243-6961 08-9840-1252 
วธ.3สธ.

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมธรณีที่ 3

นางวัฒนา  คำคม  eq_watana@yahoo.co.th

2513   02-243-6961

0-2926-7454

08-1742-4336 

วธ.4สธ.

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมธรณีที่ 4

นายอุทัย  หงษ์ใจสี  rockgeology169@gmail.com

2543   02-243-6961  08-9850-0970
ผปก.สธ.

ผู้อำนวยการส่วนปฐพีกลศาสตร์

นายวรวุฒิ  อุตสาหพานิช  worawooth2503@gmail.com

 2544  โทร./โทรสาร 0-2669-3564  08-1758-0893
วป.สธ.

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมปฐพีกลศาสตร์

นายชาญชัย ศรีสุธรรม

 2544 โทร./โทรสาร 0-2669-3564  08-4682-4262
ปก.1สธ.

หัวหน้าฝ่ายปฐพีกลศาสตร์ 1

นายวัลลภ  สิริฤกษ์วิภาส  Siri.wi@hotmail.com

 2544  โทร./โทรสาร 0-2669-3564  08-1821-2657
ปก.1สธ.

หัวหน้าฝ่ายปฐพีกลศาสตร์ 2 

นายวินัย จำปาทอง

 2544  โทร./โทรสาร 0-2669-3564 06-1113-9089
คป.สธ.

หัวหน้าฝ่ายเครื่องมือสำรวจปฐพีกลศาสตร์

นายณพงศ์  สมบูรณ์พันธ์  pongsaks@mail.rid.go.th

 2544  โทร./โทรสาร 0-2669-3564  08-0653-1561

116 ปี

116y

 

 

สรุปภารกิจและถอดบทเรียน

pig 01

สารCKO

CKO 62 02 5 01

ประชาสัมพันธ์นโยบาย

pr 01

 

pr 02

 

pr 03

 

pr 04

 

pr 05

ลิขสิทธิ์ © 2563 สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.