• สำนักสำรวจวิศวกรรมและธรณีวิทยา

  • ..

เบอร์โทรศัพท์ ภายใน สายตรง / โทรสาร
    ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา 2586    0-2243-6913
              นายประทีป ภักดีรอด    
    ฝ่ายบริหารทั่วไป 2536 0-2667-0948
              งานธุรการ 2599  
              งานการเจ้าหน้าที่ 2599 0-2667-0948
              งานบัญชีและการเงิน 2221  
              งานพัสดุ 2593 0-2243-1571
   ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม 2394 0-2241-5135
              นายชวลิต ธรรมรัตนะศิริ     
              ฝ่ายสำรวจวางหมุดหลักฐาน 2603 0-2669-5041
              ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 2604 0-2241-3020
              กลุ่มงานพัฒนาและประยุกต์แผนที่ระบบดิจิตอล 2602 0-2241-5063
              กลุ่มงานวิชาการและข้อมูลแผนที่ 2695 0-2241-7565
              กลุ่มงานภูมิสารสนเทศ 2677  
   ผู้อำนวยการส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน 2251 0-2669-5022
              ฝ่ายวิศวกรรมบริหาร 2721 0-2669-5022
              งานวิศวกรรมบริหาร 2715  
              งานเขียนคัดลอกและคลังแผนที่ 2708  
              งานซ่อมเครื่องมือสำรวจ  2719  
              ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 1    0-5324-1098
              ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 2    0-5422-3049
              ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 3    0-5598-3585
              ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 4    0-5571-0250
              ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 5    0-4226-6372
              ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 6    0-4332-7317
              ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 7    0-4524-1795
              ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 8    0-4435-4148
              ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 9    0-3834-1172
              ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 10    0-3648-6893
              ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 11    0-2583-8332
              ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 12    0-5640-5209
              ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 13    0-3461-2059
              ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 14     
              ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 15    0-7537-0651
              ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 16    0-7439-0107
   ผู้อำนวยการส่วนสำรวจทำแผนที่จากภาพถ่าย 2977 0-2667-0977
              นางจันทรา งาเนียม    
              ฝ่ายวิศวกรรมบริหาร 2569 0-2669-3586
              งานวิศวกรรมบริหาร 2569 0-2669-3586
              งานฐานข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 2569 0-2669-3586
              ฝ่ายสำรวจจุดบังคับภาพถ่าย 2973 0-2667-0973
              งานสำรวจจุดบังคับภาพถ่าย 1 2976 0-2667-0976
              งานสำรวจจุดบังคับภาพถ่าย 2 2976 0-2669-3586
              ฝ่ายโครงข่ายสามเหลี่ยมทางอากาศ 2677  
              ฝ่ายผลิตแผนที่ 2973 0-2669-3586
              งานผลิตแผนที่ลายเส้น 1 2975 0-2669-3586
              งานผลิตแผนที่ลายเส้น 2 2975 0-2669-3586
    0-2667-0975
              งานผลิตแผนที่ภาพถ่าย 2974 0-2669-3586
   ผู้อำนวยการส่วนสำรวจกันเขตและประสานงานรังวัด 2711 0-2243-6905
              นายสาธร บุญเจริญ    
              ฝ่ายวิศวกรรมบริหาร 2256 0-2669-1298
              งานวางแผนและประเมินผล 2598 0-2669-1298
              งานตรวจสอบข้อมูลและแผนที่ 2403 0-2669-1298
              ฝ่ายประสานงานรังวัดที่ดิน 2600 0-2669-4156
              ฝ่ายสำรวจกันเขตภาคเหนือ 287 0-5533-302
              งานสำรวจกันเขต 1    จ. เชียงใหม่    
              งานสำรวจกันเขต 2     จ. ลำปาง 287 0-5421-7197
              งานสำรวจกันเขต 3    จ. พิษณุโลก   0-5533-3024
              งานสำรวจกันเขต 4    จ. กำแพงเพชร   0-5571-0250
              ฝ่ายสำรวจกันเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   0-4224-9231
              งานสำรวจกันเขต 5    จ. อุดรธานี   0-4224-9231
              งานสำรวจกันเขต 6    จ. ขอนแก่น   0-4332-7318
              งานสำรวจกันเขต 7    จ. อุบลราชธานี   0-4524-1795
              งานสำรวจกันเขต 8    จ. นครราชสีมา   0-4435-4454
              ฝ่ายสำรวจกันเขตภาคกลาง   0-3834-2503
              งานสำรวจกันเขต 9    จ. ชลบุรี   0-3834-2503
              งานสำรวจกันเขต 10    จ. ลพบุรี   0-3648-6875
              งานสำรวจกันเขต 11    จ. นนทบุรี   0-2962-5710
              งานสำรวจกันเขต 12    จ. ชัยนาท   0-5640-5263
              ฝ่ายสำรวจกันเขตภาคใต้   0-7439-0125
              งานสำรวจกันเขต 13    จ. กาญจนบุรี   0-3461-2273
              งานสำรวจกันเขต 14    จ. ประจวบคีรีขันธ์   0-3262-2959
              งานสำรวจกันเขต 15    จ. นครศรีธรรมราช   0-7544-3042
              งานสำรวจกันเขต 16    จ. สงขลา   0-7439-0125
              งานสำรวจกันเขต 17    จ. นราธิวาส   0-7354-2050
    ผู้อำนวยการส่วนธรณีวิทยา 2684 0-2241-7558
              นายนพดล ภูมิวิเศษ     
              กลุ่มงานวิชาการธรณีวิทยา 2551 0-2243-7874
              กลุ่มงานธรณีฟิสิกส์ 2553 0-2669-3571
              กลุ่มงานอุทกธรณีวิทยา 2551 0-2243-7874
              กลุ่มงานสำรวจธรณีวิทยา 1 2551 0-2243-7874
              กลุ่มงานสำรวจธรณีวิทยา 2 2551 0-2243-7874
   ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมธรณี 2513 0-2243-6961

              นายปกรณ์  เพชระบูรณิน                        

                 korn195@hotmail.com

   
              กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ 2543 0-2669-3563
              กลุ่มงานวิชาการวิศวกรรมธรณี 2513 0-2243-6961
              กลุ่มงานศิลากลศาสตร์และธรณีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2543 0-2669-3563
              กลุ่มงานปรับปรุงฐานราก 2513 0-2243-6961
  ผู้อำนวยการส่วนปฐพีกลศาสตร์ 2544 0-2669-3564
              นายวรวุฒิ อุตสาหพานิช    
              กลุ่มงานแผนงานและแผนงานวิศวกรรม1  2544 0-2669-3564
              กลุ่มงานแผนงานและงานวิศวกรรม 2 2544 0-2669-3564
              ฝ่ายปฐพีกลศาสตร์ 1  2544 0-2669-3564
              ฝ่ายปฐพีกลศาสตร์ 2 2544 0-2669-3564
              ฝ่ายปรับปรุงและบำรุงรักษาเครื่องมือ 2544 0-2669-3564

116 ปี

116y

 

 

สรุปภารกิจและถอดบทเรียน

pig 01

สารCKO

CKO 62 02 5 01

ประชาสัมพันธ์นโยบาย

pr 01

 

pr 02

 

pr 03

 

pr 04

 

pr 05

ลิขสิทธิ์ © 2562 สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.